Những người thành công dám nuôi những ƯỚC MƠ LỚN vì họ không sợ thất bại, họ tin rằng không có sự thất bại mà chỉ có

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

10 câu cửa miệng của người không thành công

1. “Chuyện này là không thể”

2. “Tôi có thể tự mình làm hết”

3. “Tôi có một vấn đề với điều đó”

4. “Đừng quên những chi tiết”

5. “Tôi thích ý tưởng của riêng tôi”

6. “Tôi không cần bạn góp ý”

7. “Tôi đã biết điều đó”

8. “Hãy để tôi kiểm tra thời gian”

9. “Bạn đã sai trong việc đó”

10. “Tôi không thể”